Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Chiliyhdistys ry ja sen kotipaikka on Suomen chilipääkaupunki Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
– kehittää hyvät suhteet kotimaisiin ja ulkomaisiin kasvialan yhdistyksiin ja instansseihin
– villien ja uhanalaisten chililajikkeiden suojeleminen siltä osin, kuin se on kohtuullisin ponnistuksin mahdollista
– pyrkiä tuomaan esille chilin käyttömahdollisuuksia ruoanlaitossa ja muissa käyttötarkoituksissa
– kehittää Suomen sääoloissa menestyvä chililajike

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää voittoa tavoittelematta kaikille avoimia chilitapaamisia
– perustaa ja ylläpitää omaa internet-sivustoa
– painattaa kasvatusoppaita
– pyrkii kartoittamaan ja ylläpitämään listaa Suomen chiliharrastajista
– mahdollisuuksien mukaan luo ja julkaisee chiliaiheisia kirjoituksia ja muuta mediaa lehdissä, internetissä, radiossa ja televisiossa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
– voi myydä chiliaiheisia tukituotteita, kuten T-paitoja, tarroja, siemenpaketteja ja muita vastaavia tuotteita
– voi ottaa osallistumismaksun joistakin chilitapahtumien kilpailuista
– voi ottaa vastaan lahjoituksia

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuukausi sen erääntymisestä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 muuta ja enintään 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä.
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestyksen ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mentyä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.9.-31.8.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistää kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tilikauden vaihtumisen jälkeen, kuitenkin 30.11 mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus siihen katsoo olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Valtakirja sallitaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen tekemällä valtakirjapohjalla. Valtakirjalla jäsen voi välittää mm. äänestystahtonsa asiamiestä käyttäen.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mentyä tasan ratkaisee mielipide jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille osoitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11.Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Sääntöjä muutettaessa tai päätettäessä yhdistyksen purkamisesta on asia mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.